Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek
Minőség, Hagyomány, Maradandó értékek

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK! SZOMBATHELYEN PIAC NYÍLIK

FELHÍVÁS
HELYI TERMELŐI PIACON VALÓ ÁRUSÍTÁSRA

HELYSZÍN: SZOMBATHELY, MMIK ELŐTTI TÉR
ELSŐ IDŐPONT: 2014. MÁRCIUS 27.
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatósága, a Pannon Helyi Termék Klaszter, továbbá Szombathely Megyei Jogú Város helyi termelői piacot indít. A piacnyitásra 2014. március 27-én (csütörtökön) kerül sor 13.30-kor. Piac nyitva tartása: 13.30-18.00.
Várjuk mindazon Vas megyei termelők jelentkezését, akik
-         magas minőségű élelmiszeripari termékeket állítanak elő saját alapanyag felhasználásával,
-         továbbá rendelkeznek az értékesítéshez szükséges valamennyi engedéllyel.
A résztvevők számára pavilont biztosítunk.
Helypénz: 450 Ft/alkalom
Jelentkezéseket csak a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével áll módunkban elfogadni.
 
Jelentkezési határidő: 2014. március 14.
 
További információ és jelentkezés:
Decsi-Bolla Zsuzsanna
Pannon Helyi Termék Klaszter
Mobil: +36 30 657 44 29
E-mail: bolla.zsuzsa@pannonhelyitermek.hu
Postacím: Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.

HÁZIREND
A szombathelyi helyi termelői piac (cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 5.) és a üzemeltető neve: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatósága, a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. (címe: 9700 Szombathely, Fő tér 36., 9825 Oszkó, Molnár A. u. 4.) együttműködésével létrejött Szombathelyi Helyi termelői piac  továbbiakban, mint Piac házirendje:
1.   A házirendben foglalt szabályok betartása a Piacon jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.
2.   A Piacon csak azon őstermelők és kistermelők árusíthatnak, akik áruik előállításához és értékesítéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és kötelező nyilvántartásokkal rendelkeznek.
3.   Az árus köteles jelezni a regisztrációkor megadott adataiban és értékesített termékeiben történő változásokat.
4.   Árusítani kizárólag a szervezők által kibocsátott regisztrációs-nyilatkozati űrlap kitöltése után, az abban foglaltak betartásával lehetséges.
5.   A Piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen szabad árusítani.
6.   A helyhasználat: bruttó 450 Ft/alkalom.
7.   Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére biztosítani.
8.   Az árusoknak a számukra kijelölt területre történő kirakodásra csak az üzemeltető által kijelölt időpontban van lehetőségük.
9.   Nyitva tartáson kívüli időszakban a Piac területén árusítani tilos.
10. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval és egyéb tárgyakkal elfoglalni tilos.
11. A piac területén az áruszállítás kézikocsival (hordárkocsival), illetve kézi erővel történhet.
12. Élő állatot a Piac területére bevinni tilos.
13. Állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.
14. Az üzemeltető képviselője ellenőrizheti a Piacra bevitt és ott forgalmazott áruk minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét és a kistermelői tevékenységet szabályozó jogszabályi előírás betartását.
15. Az üzemeltető képviselője szakértői vizsgálat céljából árumintát vehet, és a romlottnak tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti, és erről jegyzőkönyvet készít.
16. A Piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása az árus feladata.
17. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a Piac területére bevinni, ott tárolni tilos.
18. Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek az esetlegesen vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.
19. A rend fenntartása érdekében az üzemeltető jogosult az árust felszólítani az árusítóhely takarítására, aki ennek köteles eleget tenni.
20. Az árus köteles az árusítás befejezésekor, illetve a Piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett élelmiszer és kommunális hulladék elszállításáról és annak további kezeléséről megfelelően gondoskodni.
21. A helyhasználat megszűnésekor az árus az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, eredeti állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni az üzemeltetőnek.
22. A Piac házirendjének megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatását célzó intézkedésre. A helyhasználati engedély visszavonása esetén az árus köteles elhagyni a Piac területét.
23. A piac helyszínén és ideje alatt bekövetkező termelő által okozott baleset, egyéb káresemény következményeit az okozó termelő viseli. A területet, burkolatot, utcabútorokat, növényzetet ért kárt köteles az üzemeltetőnek haladéktalanul megtéríteni, vagy az eredetivel megegyező minőségben visszaállítani, amennyiben a kár bekövetkezte a termelő személyével összefüggésben van.
24. Az üzemeltető gondoskodik a Piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról. Az üzemeltető egyéb szolgáltatásokat: eszközkölcsönzést, villamos energiát, vízszolgáltatást is nyújthat.
25. Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai jellegű tevékenység a Piac egész területén kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával folytatható.
26. Tilos a Piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat.
27. Az itt felejtett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 
Fenntartó, üzemeltető neve, címe:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatósága, a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. (címe: 9700 Szombathely, Fő tér 36., 9825 Oszkó, Molnár A. u. 4.)
Elérhetőségek:
Decsi-Bolla Zsuzsanna, mobil: 30/657-44-29